Om HE(R)O-IQ


HE(R)O-IQ är ett strukturerat koncept för att kartlägga och utveckla individers psykologiska kapital i arbetslivet. En HE(R)O-IQ inleds med en kartläggning av en individs självupplevda psykologiska kapital vilken genomförs med hjälp av ett validerat enkätinstrument.

Svaren på enkäten mynnar ut i en HE(R)O-IQ resultatrapport som redovisar individens nivå av psykologiskt kapital och som med stöd av ett HE(R)O-IQ arbetsmaterial på ett strukturerat sätt hjälper individen att analysera och reflektera kring sin resultatrapport, identifiera prioriterade utvecklingsområden och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan. 

För vem är HE(R)O-IQ?

HE(R)O-IQ är avsett att användas av personer som arbetar med att hjälpa människor att utvecklas i sin yrkesroll (t ex. coacher, organisationskonsulter eller psykologer etc.) och lämpar sig väl att användas som underlag för exempelvis handledande och coachande samtal såväl som i samband med utbildningar av ledare och medarbetare. 

Bli användare av HE(R)O-IQ

För att kunna använda HE(R)O-IQ behöver du gå en certifierande utbildning. Se mer info om detta här.